ملاتونین اکسترا استرنج

Melatonin Extra Strength Timed Release

به کمک قرص های زیر زبانی ملاتونین کیفیت خواب خود را افزایش دهید . ملاتونین خوابی طبیعی و مؤثری را بدون عارضه جانبی ایجاد می کند و بعضی اوقات مشابه اثری است که خواب آورهای داروئی شیمیایی پدید می آورند .

ملاتونین به صورت طبیعی شب ها در مغز ترشح می شود تا سیکل طبیعی خواب و بیداری که وابسته به نور است را ایجاد کند . زمانی که الگوی خواب ما به دلیل مسافرت یا عوامل دیگری به هم می خورد به خواب رفتنی و بیدار شدن به سختی انجام می شود . مصرف ملاتونین به صورت مکمل هم می تواند سیکل طبیعی خواب و بیداری را تنظیم کند . شکل زیر زبانی ملاتونین ارجحیت دارد زیرا جذب آن به سمت خون کاملتر و مؤثرتر انجام می گیرد .

بررسی اجمالی و مزایا

مقدار توصیه شده برای مصرف : 1 عدد قرص زیر زبانی هنگام خواب یا طبق دستور پزشک تا 3 قرص در روز هم میتواند مصرف شود.

عوارض جانبی : مصرف ملاتونین معمولا به خوبی تحمل میشود ولی گاهی با عوارض جانبی ملایمی همراه است.

احتیاط : در موارد رانندگی و کار با وسایلی که احتیاج به دقت زیاد دارد.

منع مصرف:

در افراد دچار صرع

حاملگی و شیر دهی

همراه با خواب آورها یا داروهای سر کوب گر ایمنی

کار با ماشین آلات تا 5 ساعت پس از مصرف

اجزاء و مواد تشکیل دهنده

Each tablet contains:
Melatonin 5 mg
Non-Medicinal Ingredients
Dibasic calcium phosphate dihydrate, microcrystalline cellulose, carbohydrate gum, vegetable grade magnesium stearate (lubricant).

Suggested Use
Helps increase the total sleep time (aspect of sleep quality) in people suffering from sleep restriction or altered sleep schedule (e.g., shift-work and jet lag). Helps relieve the daytime fatigue associated with jet lag. Helps reduce the time it takes to fall asleep (sleep onset latency aspect of sleep quality) in people with delayed sleep phase syndrome. Helps reset the body’s sleep-wake cycle (aspect of the circadian rhythm).

اطلاعات تکمیلی

Many people experience frequent or occasional sleeplessness. It can have many causes, including difficulty falling asleep, restless sleep, or waking too early. Melatonin is a natural sleep hormone that can help you sleep well and awaken refreshed.

Melatonin is produced in the pineal gland inside the brain each day when darkness falls. It is part of the “internal clock” that prepares the body for sleep. But this clock can get out of phase due to shift work, jetlag, stress, depression, or when melatonin production declines with age.

Research shows that taking a melatonin supplement an hour before bed can reset the internal clock, allowing you to return to a restful pattern of regular sleep. Unlike pharmaceutical sleeping pills, which can disrupt the critical REM stage of sleep, melatonin works with the body’s natural hormones to support REM sleep.

Safe and effective Melatonin Timed Release from webber naturals provides just the right amount of melatonin throughout the night to help you fall asleep, stay asleep, and awaken more refreshed, with no next-day grogginess.