ایونینگ پرایم رز اویل 500 میلی گرم (روغن گل مغربي)

مواد تشكيل دهنده :

دارويي : روغن گل مغربي 

غير دارويي : ژلاتين ، گليسيرين و آب خالص

آلرژن : سويا

منبع :

دانه هاي گل مغربي

موارد استفاده :

روغن گل مغربي دسترسي بدن به امگا 6 گامالينولنيك اسيد ( GLA ) را افزايش مي دهد . GLA اولين شاخه جدا شده از اسيد چرب اساسي ، لينولئيك اسيد در نقطه آغازين آبشار امگا 6 است . در بدن بسياري از افراد اولين شاخه از اين آبشار به سختي ساخته مي شود و اين افراد دچار علائم كمبود GLA مي شوند . (( نمودار شماره 1 را ملاحظه فرمائيد ))

در افراد ديابتي GLA از لينولئيك اسيد ساخته نمي شود و مصرف روغن گل مغربي در اين افراد باعث افزايش عملكرد عصبي و جلوگيري از نورو پاتي مي شود .

اين روغن در PMS ، اگزماي آتوپيك ، سندروم Sjorgen و بعضي  موارد آرتريت به كار مي رود .

مقدار توصيه شده :

مقدار توصيه شده براي شروع 6-3 گرم براي هر شخص بايد بر اساس نتيجه گرفته شده مقدار مصرف تنظيم شود .

عوارض جانبي :

روغن گل مغربي عارضه جانبي ندارد ولي چون منبعي از گاما لينولنيك اسيد ( نوعي از اسيد چرب امگا 6 ) مي باشد بايد با ميزان امگا 3 دريافتي از منابع ديگر از منابع ديگر مثل روغن بذر كتان متوازن باشد . اهالي آمريكاي شمالي از روغن هاي گياهي غير اشباع امگا 6 زياد استفاده مي كنند بنابراين GLA مي تواند سبب نوعي عدم توازن بشود .

احتياط :

روغن گل مغربي مكملي با مصرف عمودي است و بخصوص مصرف آن در دوران قبل از پريود بخوبي اثر دارد .

اين فرض وجود دارد كه عدم تعادلي در اسيدهاي چرب رخ دهد زماني كه نسبت توصيه شده 1 : 4  مصرف اسيدهاي چرب رعايت شده باشد ولي امگا 3 آلفا لينولئيك اسيد به اين پروتكل اضافه نشود . زماني كه مواد غذائي شامل روغن هاي امگا 6 زياد مصرف شوند مانند : ذرت ، كافشه ، كنجد بادام زميني و روغن آفتاب گردان كه امگا 3 ندارند ، مصرف روغن گل مغربي بدون مكمل روغن كتان توصيه نمي شود .

نسبت توصيه شده عبارت است از 1 قسمت روغن بذر كتان براي هر قسمت از گل مغربي .

افرادي كه ديابت دارند نمي توانند براحتي GLA را سنتز كنند ، بنابراين توليد هر دو سري 1 و 2 از eicosanoid ها به سختي صورت مي گيرد وبا اضافه كردن GLA به رژيم غذائي آنها به عنوان يك مكمل اين مشكل را به حداقل مي رساند.

مصرف مقدار مناسبي از GLA ريسك نوروپاتي و ساير مشكلات را به حداقل مي رساند .

تداخل :

زماني كه مكمل هاي روغني مصرف مي شوند ، ويتامين E هم بايد مصرف شود يا خطر پراكسيده شدن اسيدهاي چرب غير اشباع كاهش پيدا كند .

روغن گل مغربي ، روغن بذر كتان و ويتامين E عوامل رقيق كننده خون طبيعي هستند و كساني كه از رقيق كننده هاي دارويي خون و ASA استفاده مي كنند در مورد مصرف اين مكمل ها بايد با پزشك مصرف كنند .

ديابتي هايي كه از روغن گل مغربي استفاده مي كنند ميزان قند خونشان بهتر كنترل مي شود و نياز آنها به انسوليني تدريجاً كاهش پيدا مي كند و بايد نسبت به همه تغييرات توجه توجه داشته باشند تا خطر هيپوگليسمي آنها را تهديد نكند .

موارد منع مصرف : شناخته نشده است .

توصيه هاي داروسازي :

روغن گل مغربي در درمان علائم قبل از پريود (‌PMS ) مصرف مي شود و داراي اثرات مطلوب معني داري در حداكثر 90 روز از مصرف كنندگان است و نيز خطرات آرتريت را كم كرده و به كنترل آن كمك مي كند . در نوروپاتي ديابتي موثر بوده داراي اثر مثبت روي موها ، ناخن ها و پوست بوده و خطر سكته و حمله قلبي را به كمك كاهش چسبندگي پلاكت ها اثر روي انعقاد خون كم مي كند .

ارتباط بين اسيدهاي چرب امگا 6 و امگا 3 :

جدول زير چگونگي تبديل شدن در اسيد چرب اساسي لينولئيك اسيد و لينولنيك اسيد به پيش ساز سه گروه از eicosanoid ها را نشان مي دهد .

هر كدام از اين سه گروه تبديل به پروستاگلاندين ها ، لوكوترين ها و ترومبوكسان هاي مربوط به خود مي شوند . گروه 1 و 3 به صورت جفت با گروه 2 رقابت يا مقابله مي كنند . خيلي از كنترل هاي دقيق روي متابوليسم حول توازن مناسبي از اين سه گروه از eicosanoid  ها مي گردند .                            

                                                                                  

 

              OMEGA 6 FAMILY                                     OMEGA 3 FAMILY

                                                                                                        

 

               Linoleic Acid ( 18:2)                               Alpha – Linolenic Acid ( 18:3 )

                                                                                                               

                                                                                                     

   Gamma – Linolenic Acid (18:3) (GLA)                     Stearidonic Acid (18:4)

       
       

 

 

 

       Dihommogama-linoleic Acid (20:3)                   Eicosatetraenoic Acid (20:4)

       
     
   
 

 

 

            

              Arachidonic Acid (20:4)                          Eicopentaenoic Acid (20:5) EPA

               
               

 

 

 

        Series 1                        Series 2                     Series 3             Docosahexaenoic

     Eicosanoids                  Eicosanoids              Eicosanoids          Acid (22:6) DHA

   Prostaglandins               Prostaglandins           Prostaglandins

     leukotrienes                  leukotrienes               leukotrienes

   thromboxanes               thromboxanes            thromboxanes    

 

 

 

در جدول ديده مي شود كه GLA اولين شاخه جدا شده از لينولئيك اسيد در سمت امگا 6 است . نسبت مناسب دريافت امگا 6 لينولئيك اسيد و امگا 3 لينولئيك اسيد 1 : 4 است .

امگا 6 در همه انواع روغن هايي كه عموماً مصرف مي شوند وجود دارد در حاليكه امگا 3 در كانولا ،‌سوي و روغن بذر كتان وجود دارد .

متاسفانه اين نسبت در اغلب مردم آمريكاي شمالي به 1 : 20 : 10 ( به نفع امگا 6 ) نزديكتر است . به نظر مي آيد اين وضعيت بزرگترين عاملي است كه به وضعيت سلامتي در آمريكاي شمالي لطمه مي زند و اين به دليل غلبه سري دوم  eicosanoid هايي است كه از آراشيدونيك اسيد منشاء مي گير د كه اصطلاحاً به پروستاگلاندين هاي بد ، لوكوترين ها و ترومبوكسان ها ناميده مي شوند .

در خيلي از موارد روغن گل مغربي امگا 6 زماني استفاده مي شود كه overload امگا 6 از قبل در فسفوليپيدهاي بافت ها وجود دارد كه از آنها eicosanoid  ها ساخته مي شوند . افزودن روغن بذر كتان به رژيم غذائي روش خوبي براي ايجاد توازن است كه حضور Linolenic Acid لينولنيك اسيد را در انتهاي اسيدهاي چرب فسفوليپيد افزايش مي دهد . روغن بذر كتان شامل 58 درصد لينولنيك اسيد امگا 3 مي باشد .