گلوكزامين كندروئيتين سولفات 500/400 ميلي گرم

گلوكزامين اصلي ترين مولكول زيستي براي توليد و حفظ غضروف سالم است . اين ماده در غضروف ساخته مي شود ولي در سنين بالاتر توليد آن به حد كفايت انجام نمي گيرد .

گلوكزامين همچنين توليد مايع سينوويال را افزايش داده كه يك لغزاننده طبيعي مفصل است .

گلوكزامين نه تنها از تخريب غضروف مفاصل جلوگيري مي كند بلكه همزمان درد را كاهش داده و عملكرد مفصل را بهبود مي دهد . حدود 4-3 ماه طول مي كشد تا اثرات قابل مشاهده ايجاد شود .

كندروئيتين هم يك ماده كليدي در غضروف مفاصل است كه سبب جذب آب به طرف غضروف مفاصل شده و سبب رسيدن مواد مغذي به آن گرديده و آنرا لغزنده مي كند . اين ماده آنزيم هاي تخريب غضروف را نيز مهار مي كند براي زدودن غضروف هاي صدمه ديده ضروري است و توليد كونروسيت ها و پروتئوگليكان ها را افزايش مي دهد كلاً تعادل را در مفاصل برقرار مي كند .