سافت ژل ویتامین دی 1000 واحد

سافت ژل ویتامین دی 1000 شرکت Webber Naturals

با راحتی مصرف و جذب بهینه در کودکان، بالغین و سالمندان. محافظت از پوکی استخوان و ارتقاء ایمنی، خصوصا در افرادی که کمتر در معرض نور خورشید هستند.

@katamedco